Polasaithe

[ENGLISH VERSION BELOW]

POLASAÍ UM CHOSAINT PÁISTÍ

 

AN tULTACH

Aithnímid nár chóir a bheith ag plé le cúrsaí cosanta páistí amach ó chúrsaí eile. Glacfaimid leis an chomhairle atá curtha ar fáil i bPlean Seirbhísí Páistí Cheantar an Deiscirt agus ag an NSPCC agus déanfaimid oibrithe deonacha agus fostaithe a fhaigheann íocaíocht a earcú agus a roghnú de réir na ngnáthamh atá leagtha amach thíos:

 1. Glacaimid leis go bhfuil sé mar fhreagracht orainn mar ghrúpa a sheiceáil go bhfuil grinnfhiosrúchán déanta mar is cuí, seiceáil iomlán nochta Access NI san áireamh, ar gach duine fásta a bhíonn i dteagmháil ar dhóigh ar bith suntasach le páistí.
 2. Déanfaimid cinnte de go líonfaidh gach oibrí nua deonach agus gach ball nua foirne Foirm Phróifíle Pearsanta [féach an fhoirm shamplach].
 3. Ar fhoirmeacha iarratais faoi choinne ról deonach agus post, iarrfaimid sonraí ó iarratasóirí maidir leis na seoltaí baile a bhí acu roimhe seo.
 4. Iarrfaimid ar iarratasóirí ainmneacha beirt mholtóirí a thabhairt a bheadh toilteanach teistiméireacht scríofa a chur ar fáil.
 5. I gcás gach teistiméireacht a gheobhaimid, cuirfimid scairt ar an mholtóir nó rachaimid i dteagmháil leis/léi go pearsanta le fóirsteanacht an iarratasóra do bheith ag obair le páistí a phlé. Coinneofar taifead den phlé sin i gcomhad an iarratasóra.

6. Cuirfimid oibrithe deonacha agus baill foirne ionchasacha faoi agallamh.

7.  Ag an agallamh, déanfaimid nóta den taithí atá ag oibrithe deonacha agus ag baill foirne ar a bheith ag obair le páistí.

8.  Beidh tréimhse phromhaidh 6 mhí ann i gcás gach oibrí deonach agus ball foirne.

9. Gheobhaimid cead i scríbhinn ó scoileanna agus ó thuismitheoirí maidir le gach mionaoiseach a bheidh san iris againn, bíodh téacs nó grianghraf i gceist.

10. Déanfaimid cinnte de nach dtabharfar ach an t-íosmhéid faisnéise pearsanta, nó nach dtabharfar faisnéis phearsanta ar bith, i dtaca le mionaoisigh a mbeidh a n-íomhánna le feiceáil san iris againn.

Creidimid go bhfuil sé de cheart ag gach páiste, beag beann ar aois, a bheith ag mothú sábháilte agus cosanta ar chúinsí agus ar chleachtais ar bith a dhéanfadh dochar dóibh go fisiceach nó go síceolaíoch. Gníomhóidh an grúpa againn má tá amhras orainn go bhfuil leas fisiceach, gnéasach nó mothúchánach páiste i mbaol.

Spreagtar gach oibrí deonach agus / nó ball foirne ábhair imní a chur in iúl don bhall de choiste an ghrúpa atá toilteanach monatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí cosanta páistí. Más scéal práinneach atá ann, má tá eagla ar an pháiste dul abhaile, nó má tá imní orainn faoi shábháilteacht an pháiste, rachaimid i dteagmháil leis na Seirbhísí Oibre Sóisialta nó leis na Póilíní láithreach bonn. Más ábhar imní níos ginearálta atá ann faoi leas páiste, pléifimid é leis an té atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí cosanta páiste, agus cuirfidh an duine sin an scéal in iúl do na hOibrithe Sóisialta sa dóigh go dtig leosan na socruithe cuí a dhéanamh. Tá sé tábhachtach go gcuirfidh gach oibrí deonach agus ball foirne aon ábhar imní atá acu in iúl go beacht. Chun na críche sin, déanfaidh na hoibrithe deonacha agus na baill foirne de réir na ngnáthamh a leanas:

1.  Sa chás ina bhfaighfear eolas ar bith ó pháistí nó i gcás amhrais, is gá taifead cruinn a dhéanamh ar an méid a fheictear agus a chluintear agus ar an méid atá ar eolas tráth a thiteann an imeacht amach.

2.  Cuirfear fáth na himní in iúl don duine a dhéanann monatóireacht ar chúrsaí cosanta páistí agus aontófar cé na gníomhartha atá le déanamh ansin.

 

Teagmhálaí a chuirfidh eolas ar fáil:

 

Oifig Oibre Sóisialta an Cheantair Áitiúil                                                                                                                                 
Ann Godfrey
Príomhoibrí Sóisialta
Seirbhísí Pleanála Páistí, An Rannóg Cúraim Shóisialta, Bord Sláinte agus Seirbhísí Sláinte an Deiscirt, Cnoc an Túir, Ard Mhacha, BT61 9DR
Guthán: (028) 37414616
Ríomhphost: anngo@shssb.n-i.nhs.uk
 
Stáisiún Áitiúil na bPóilíní                                                                                                      
Radharc na Cathrach, Bóthar an Iúir, Ard Mhacha – 0845 600 8000
 
Seirbhís Éigeandála Oibre Sóisialta Taobh Amuigh d’Uaireanta Oibre     
Seirbhísí Cúraim Phráinnigh Cheantar an Deiscirt
Guthán: 028 3839 9200
 
Líne Chabhrach an NSPCC
0808 800 5000
 


Ráiteas Polasaí AN tULTACH
 • Beidh clár againn de gach páiste atá bainteach leis an ghrúpa againn, sonraí ábhartha míochaine san áireamh, agus beidh ainm agus uimhir teagmhálaí againn a mbeidh fáil againn orthu go réidh i gcás éigeandála.
 • Gheobhaimid cead i scríbhinn ó scoileanna agus ó thuismitheoirí maidir le gach mionaoiseach a bhíonn san iris againn.
 • Is é an t-íosmhéid faisnéise pearsanta amháin a fhoilseofar maidir le gach mionaoiseach a mbíonn a n-íomhánna le feiceáil san iris againn.
 • Coinneoimid ar intinn go bhfuil cúrsaí áirithe rúnda.
 • Beimid mar eiseamláir do dhreamanna eile.
 • Nuair is féidir, eagróimid gníomhaíochtaí ar a mbeidh níos mó ná duine fásta amháin i láthair, nó déanfaimid iad ar a laghad áit a mbeidh siad le feiceáil agus le cluinstin ag daoine eile.
 • Tuigfimid go bhfuil seans ann go mbeidh míthuiscint ar dhaoine maidir leis na gníomhaíochtaí againn, fiú nuair is é an dea-rún atá mar bhunús leo.
 • Beidh meas againn ar cheart an pháiste ar phríobháideachas pearsanta.
 • Cuirfimid am ar fáil do pháistí labhairt linn.
 • Spreagfaimid páistí meas a léiriú do dhaoine eile agus a bheith cásmhar leo.
 • Gníomhóimid le stop a chur le hiompraíochtaí mífhóirsteanacha fisiceacha nó ó bhéal.
 • Cuimhneoimid go bhfuil ábhair amhrais agus líomhaintí maidir le míúsáid le cur ar aghaidh againn agus nach fúinne atá iad a fhiosrú.
 • Cuirfimid ábhair imní in iúl don bhall sin den choiste amháin atá luaite i bpolasaí cosanta páistí an ghrúpa mar an duine a dhéanfaidh monatóireacht ar chúrsaí cosanta páistí, agus is ón duine sin amháin a chuartóimid tacaíocht.
 • Líonfaimid an seicliosta grinnfhiosrúcháin.
 • Má tá imní orainn, gníomhóimid de réir na tuisceana gurb é an gníomh sin an beart deireanach atá ar iarraidh leis an pháiste atá i gceist a chosaint agus gur féidir linn páistí eile a chosaint ar dhochar.

 

An duine ainmnithe le monatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí cosanta páistí: Gráinne Ní Ghilín

Stiúrthóirí ainmnithe: Réamonn Ó Ciaráin, Seán Mac Murchadha

 

GLACTHA LEIS: 29ú Meán Fómhair 2013

SÍNIÚ: Réamonn Ó Ciaráin 

*****************************

CHILD PROTECTION POLICY

 

For AN tULTACH

We recognise that child protection should not be treated in isolation. We will take on board guidance given by the Southern Area Children Services Plan and the NSPCC and address the recruitment and selection of volunteers and paid employees by following the procedures set out below:

 1. We accept that it is our responsibility as a group to check that all adults with substantial access to children have been appropriately vetted including a full disclosure check through Access NI.
 2. We will ensure that every new volunteer or member of staff completes a Personal Profile Form [see sample PPF].
 3. We will request details of previous addresses on volunteer / job application forms.
 4. We will ask for the names of two referees who would be prepared to provide a written reference.
 5. We will follow up each reference with a telephone call or personal contact during which we will discuss the applicant’s suitability to work with children. A record of this discussion will be kept in the applicant’s file.

6. We will interview prospective volunteers and staff.

7.  We will note at interview all previous experience of working with children held by volunteers and staff.

8.  We will carry out a probationary period of at least 6 months for all volunteers and staff.

9.  We will seek written permission from schools and parents for each minor featured in our magazine, either in written or photographic form.

10. We will ensure that only minimal personal information or none at all will be given in regard to minors whose images appear in our magazine.

We believe that every child, regardless of age, has at all times and in all situations a right to feel safe and protected from any situation or practice that could result in a child being physically or psychologically damaged. Our group will take action if we have suspicions concerning a child’s physical, sexual or emotional well-being.

All volunteers and / or staff are encouraged to share concerns with the group committee member who has agreed to monitor child protection issues. If the situation is clearly an urgent case, if the child is too frightened to go home, or if we have very serious doubts about the child’s safety, we will contact Social Work Services or the Police immediately. If we have more general concerns about a child’s welfare, we will discuss these with our group child protection monitor, who will make a referral to Social Work so that Social Work can make the necessary arrangements. It is important that all volunteers and staff communicate their concerns accurately. To this end, volunteers and staff will observe the following procedures:

1.  Upon the receipt of any information from a child, or suspicions, it is necessary to accurately record what they have seen heard or know at the time the event occurs.

2.  Share their concerns with the group child protection monitor and agree action to be taken.

 

For ease of reference:

 

Local Area Social Work Office                                                                                                                                  
Ms Ann Godfrey
Principal Social Worker
Children’s Services Planning, Social Care Department, Southern Health and Social Services Board, Tower Hill, Armagh, BT61 9DR
Telephone: (028) 37414616
email: anngo@shssb.n-i.nhs.uk
 
Local Police Station                                                                                                 
Cityview, Newry Road, Armagh – 0845 600 8000
Out of hours Social Work Emergency Service     
Southern Area Urgent Care Services
Tel: 028 3839 9200
 
NSPCC Helpline
0808 800 5000
 


Policy Statement for AN tULTACH

We will:

 • Hold a register of every child involved with our group, including relevant medical details, and keep a contact name and number close to hand in case of emergencies.
 • Seek written permission from schools and parents for each minor featured in our magazine.
 • Publish only minimal personal information or none at all in regard to minors whose images appear in our magazine.
 • Remember that some issues are confidential.
 • Provide an example we would wish others to follow.
 • Wherever possible, plan activities which involve more than one adult being present, or at least conduct them within sight and hearing of others.
 • Be aware that our actions might be open to misinterpretation by others, even though they are well-intentioned.
 • Respect a child’s right to personal privacy.
 • Provide time for children to talk to us.
 • Encourage children to respect and care for others.
 • Take action to stop any inappropriate verbal or physical behaviour.
 • Remember to refer, not investigate, any suspicions or allegations of abuse.
 • Only share concerns and seek support from the committee member identified to act as a monitor for child protection issues in the group’s child protection policy.
 • Complete the vetting checklist.
 • Act if we have concerns, knowing that we may be providing the final piece of the jigsaw that is needed to protect that child, and we may prevent further children from being hurt.

 

Designated child protection monitor: Gráinne Ní Ghilín

Designated directors: Réamonn Ó Ciaráin, Seán Mac Murchadha

 

ADOPTED: 29th September 2013

SIGNED: Réamonn Ó Ciaráin

Advertisements

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google+

Is le do chuntas Google+ atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

w

Ceangal le %s